КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТАСК-ІНВЕСТ"
Як знайти свій шлях
на ринку капіталу
Про проект
"Азбука"
Глосарій
термінів
Часті
запитання
RUS
UKR

ЗМІСТЗамовте!

Друкований варіант
"Азбуки для інвестора"

АНКЕТАПУБЛІКАЦІЇ


ДОПОМОГА


Інвестиційний фонд (інститут спільного інвестування, (ІСІ)) – форма спільного інвестування, яка передбачає об’єднання грошових коштів інвесторів з метою отримання доходу.

Коротка історична довідка

Перший в світі інвестиційний фонд було створено в серпні 1882 року в Бельгії. Однак широке розповсюдження інвестиційні фонди набули лише після Другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найширше розповсюдження інвестфонди набули в Великобританії та США. Сьогодні більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду.

В нашій країні перші інвестиційні фонди з’явилися порівняно недавно – в 1994 році. Вони стали важливим механізмом становлення в Україні процесу масової приватизації, але для класичного спільного інвестування були не придатні. В класичному вигляді, з точки зору їх природи та функцій, інвестиційні фонди в нашій країні почали з’являтися в 2003 році, після прийняття в 2001 році Верховної Радою України Закону “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

Протягом останніх п’яти років ринок вітчизняних інститутів спільного інвестування демонстрував позитивну динаміку зростання та забезпечував інвесторам достатньо високий рівень інвестиційного доходу, який перевищував доходність банківських депозитів. Сьогодні загальний об’єм активів ІСІ перевищує 6 млрд. гривень. Таким чином, з’явилась нова для українського інвестора можливість вкладання вільних коштів з метою їх зростання, альтернативна звичайним банківським депозитам.


Колективне інвестування – це спосіб інвестування, коли кошти багатьох інвесторів акумульовані в єдиний фонд. Об’єднаними коштами керує професійний менеджер – компанія з управління активами*. Вона здійснює подальше вкладення капіталів з метою отримання прибутку.

Фонди формують свої активи* шляхом продажу інвесторам цінних паперів фондівакцій* або інвестиційних сертифікатів*. Цінні папери, придбані інвестором, дають йому права співвласника фонду, а їх кількість відображає частку інвестора в активах фонду.

Зібрані фондом кошти інвесторів професійна компанія з управління активами (КУА) вкладає в ринкові цінні папери* (акції*, облігації*, тощо), депозити та інші активи з метою отримання доходу та зростання вартості чистих активів фонду*.

Об’єктами вкладень можуть бути не тільки цінні папери, але й інші інструменти фінансового ринку, корпоративні права*, банківські метали, нерухомість* та інші активи.

Мінімальний об’єм інвестицій при вході до фонду (ІСІ) встановлює управляюча компанія (КУА), і, як правило, він складає один інвестиційний сертифікат* або акцію*. Кількість цінних паперів* фонду (ІСІ), що належить одному учаснику, не обмежується.


Організації, які приймають участь
в управлінні та обслуговуванні фонду (ІСІ):

  • Компанія з управління активами (КУА)* – компанія, виключний вид діяльності якої – управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ);

  • Зберігач* – зберігає та веде облік активів фонду, здійснює контроль за законністю дій КУА по відношенню до активів фонду;

  • Реєстратор* (депозитарій) – веде облік прав власності на цінні папери фонду (ІСІ);

  • Аудитор – перевіряє правильність ведення обліку та звітності КУА.


Всі права на сайт - власність ©ТАСК®, 2008
Разроблено ©J.K.®Design, 2008